ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020

22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ», διακριτικός τίτλος «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε» ΑΜΑΕ 18312/81/Β/88/27, ΓΕΜΗ 48181538000 έδρα Ερμούπολη Σύρου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 05 Σεπτέμβριου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/19, της κατάστασης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της χρήσης 2019, με τις αντίστοιχες εκθέσεις του ΔΣ.
2.Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.
3.Έγκριση λοιπών θεμάτων, διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις .

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αν δεν υπάρξει η απαραίτητη από τον Νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 11/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.

Ερμούπολη, 23/07/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.