(Ελληνικά) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

16 Jul (Ελληνικά) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ», διακριτικός τίτλος «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ», ΑΡΜΑΕ 18312/81/Β/88/27, ΓΕΜΗ 048181538000, έδρα στην Ερμούπολη Σύρου, ΑΦΜ 094197873, ΔΟΥ Σύρου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/18, της κατάστασης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της χρήσης 2018 με τις αντίστοιχες εκθέσεις του ΔΣ.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.
3. Έγκριση λοιπών θεμάτων , διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 09/09/19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.

Ερμουπόλη, 22/07/2019
Το ΔΣ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.