ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

08 Mar ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ», διακριτικός τίτλος «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ», ΑΡΜΑΕ 18312/81/Β/88/27, ΓΕΜΗ : 48181538000, έδρα στην Ερμούπολη Σύρου, ΑΦΜ 094197873, ΔΟΥ Σύρου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση, στις 08/04/2019, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

  1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλιου
  2. Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 15/04/19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.

Ερμουπόλη, 07/03/19

Το ΔΣ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.